Regluament

1 PREVEDERI GENERALE

Toți termenii cu majuscule din acest regulament au următoarele înțelesuri:  

Regulamentul – acest regulament se aplică website-ului Experți în Transformare de pe domeniul www.transformation-experts.ro.

Operatorul de date personale – Dell Technology S.R.L., bulevardul Dimitrie Pompeiu, clădirea C3, etaj 5, 6 & 8, sector 2, Bucuresti, 020337, România.

“Operatorul de date personale” așa cum este definit acesta prin legislația specifica în vigoare, ce poate fi consultată pe website ul Autorității

Furnizorul/Administratorul de Servicii - S.C. “ROGALSKI DAMASCHIN PUBLIC RELATIONS” S.R.L. persoană juridică română de drept privat, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 15B/15C, etaj 2, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/ 21215/ 2007, având CIF RO22725808, și care acționează în calitate de Împuternicit al Operatorului de date personale, așa cum este el definit prin legislația în vigoare

Utilizatorul Serviciului – o persoană fizică care folosește unul sau mai multe din Serviciile furnizate electronic de Furnizorul de Servicii.  

Servicii – toate serviciile furnizate în mod electronic de Furnizorul de Servicii, conform acestui Regulament, prin intermediul Website-ului.

Adresa electronică – identificarea în sistemul IT&C care permite comunicarea prin mijloace electronice, în special prin poștă electronică.

Informații Comerciale – orice informații folosite în mod direct sau indirect pentru a promova bunurile, serviciile sau imaginea DELL, exceptând informațiile care permit comunicarea prin mijloace electronice cu o anumită persoană. În această categorie nu sunt deci cuprinse informații despre bunuri și servicii nerecompensate, sub nici o formă, de către producători, vânzători și furnizori de servicii – asociați cu compania Dell.

Sistem IT&C – un set de dispozitive IT și software cooperante care asigură prelucrarea și stocarea, precum și transmiterea și primirea datelor prin rețelele de telecomunicații printr-un dispozitiv terminal corespunzător pentru un anumit tip de rețea, în cadrul legislației privitoare la telecomunicații.

Furnizarea serviciilor prin mijloace electronice – transmiterea și primirea datelor prin intermediul sistemelor IT&C, prin rețele publice, în conformitate cu legislatia privitoare la telecomunicații; Transmiterea și primirea datelor se face la cererea individuală a Utilizatorului Serviciului, fără prezența simultană a părților.

Regulamentul prevede principiile generale pentru funcționarea website-ului și regulile de furnizare a serviciilor electronice, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare;

Website-ul este administrat de Furnizorul Serviciului.

Regulamentul este pus la dispoziție de către Furnizorul Serviciului gratuit, înainte de încheierea contractului pentru furnizarea serviciilor electronice prin intermediul Website-ului, precum și la cererea Utilizatorului Serviciului astfel, încât să fie posibilă achiziționarea, reproducerea și înregistrarea conținutului său folosind Sistemul IT&C al Utilizatorului Serviciului.

Pentru o utilizare completă și corespunzătoare a Serviciilor trebuie să aveți dispozitive care să vă permită să folosiți resursele de internet, un inbox de email și un browser de internet setat adecvat.  

2. STATUTUL DE UTILIZATOR AL SERVICIULUI

Statutul de Utilizator al Serviciului se obține de fiecare persoană fizică care folosește Website-ul și care are capacitatea de a realiza acțiuni legale. Prin folosirea Website-ului, Utilizatorul declară că a citit Regulamentul, l-a inteles și că acceptă prevederile acestuia în totalitate și în mod necondiționat. Dacă nu acceptă oricare din prevederile Regulamentului, Utilizatorul Serviciului are posibilitatea de a nu folosi Website-ul.

Utilizatorii Serviciului pot folosi Website-ul cu două niveluri de acces la Website: 

 1. a) Client neînregistrat (în care funcționalitățile limitate ale Serviciilor vor fi disponibile în cadrul Website-ului);
 2. b) Client înregistrat (în care toate funcționalitățile Serviciilor vor fi disponibile în cadrul Website-ului).

Nivelurile statutului de Utilizator al Serviciului determină obiectul de aplicare al drepturilor de accesare a funcționalităților și Serviciilor disponibile pe Website.

3. ÎNREGISTRAREA ÎN CONT PE WEBSITE

Pentru înregistrarea unui cont pe Website, Utilizatorul respectiv trebuie să completeze formularul de înregistrare aplicabil (denumit în continuare „Formularul”). Formularul este disponibil după apăsarea pe butonul ”Înregistrare” în tab-ul ”Deveniți un Membru al Clubului” sau în altă locație de pe Website. Formularul vă cere:

 1. să furnizați datele personale aferente fiecărui câmp.
 2. să stabiliți o parolă de acces care să aibă cel puțin 8 caractere, inclusiv o majusculă, un număr și un caracter special. Utilizatorul Serviciului este singura persoană responsabilă pentru toate activitățile asociate cu utilizarea parolei. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențială parola și să nu o divulge părților terțe.

Utilizatorul Serviciului înregistrat pe Website va putea permite prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing de către Furnizorul Serviciului și de către Dell.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing este opțional și nu reprezintă o cerință preliminară pentru înregistrarea pe Website sau pentru accesul la Servicii pentru Utilizatori înregistrați.

După completarea Formularului disponibil după apăsarea pe ”Înregistrare” din tab-ul ”Deveniți Membru” sau în alt loc pe Website și apoi după ce apăsați pe ”Înregistrare”, Utilizatorul Serviciului va primi un email de confirmare a procesului de înregistrare în formularul furnizat de către Utilizator în Formularul Website-ului cu solicitarea de a apăsa pe link, ceea ce va activa contul unic al Clientului pe Website. 

Utilizatorul Serviciului care se înregistrează pe Website este exclusiv responsabil pentru corectitudinea, conținutul și forma tuturor datelor și informațiilor furnizate de acesta. Se interzice și constituie o încălcare a Regulamentului furnizarea de date și informații false, în special date terțe sau date fictive. Utilizatorul Serviciului care furnizează aceste date sau informații este exclusiv responsabil în acest sens, în special față de Furnizorul Serviciului și părți terțe ale căror date le pune la dispoziție pe Website.

4. CUM SĂ FOLOSIȚI SERVICIILE ȘI FUNCTIONALITATILE WEBSITE ULUI

Utilizatorul Serviciului este obligat să folosească Website-ul conform Regulamentului, reglementărilor legale, principiilor de coexistență socială, practicile adoptate pe Internet (eticheta pe internet) și de decență. Utilizatorul Serviciului se obligă să:

 1. a) nu desfășoare activități care pot împiedica sau întrerupe funcționarea Website-ului, în special cele care pot împiedica utilizarea Website-ului de către alți Utilizatori;
 2. b) nu efectueze acțiuni care pot încălca confidențialitatea altor Utilizatori, în special colectarea, prelucrarea și diseminarea informațiilor despre alți Utilizatori fără acordul lor individual, și să nu încalce confidențialitatea corespondenței;
 3. c) să nu folosească Website-ul – chiar și indirect – pentru a trimite informații comerciale nesolicitate;
 4. d) să actualizeze datele de contact;
 5. e) să nu efectueze acțiuni care încalcă reputația și alte drepturi personale ale Furnizorului Serviciului și ale entităților care cooperează cu acesta precum și ale altor Utilizatori care folosesc Website-ul;
 6. f) să nu susțină ca este altă persoană decat cea care este în realitate;
 7. g) să nu manifeste un alt comportament care poate fi considerat de Furnizorul Serviciului ca fiind indezirabil, reprobabil sau contrar scopului Website-ului, Regulamentului, reglementărilor legale, principiilor de coexistență socială, practicilor adoptate pe Internet (eticheta pe internet) și decenței.

5. ÎNCETAREA UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI

Utilizatorul Serviciului are dreptul să solicite dezabonarea de pe Website. Această cerere va fi trimisă de pe adresa de email înregistrată în contul său de pe Website sau prin comanda ”Ștergere cont” din tab ul “Contul Meu”. Furnizorul Serviciului este obligat să șteargă profilul unui Utilizator în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data trimiterii cererii respective.

În cazul în care un Utilizator trimite o cerere de ștergere a oricăror date personale solicitate incluse în Formular sau de retragere a aprobării Regulamentului, furnizarea ulterioară a Serviciilor prin Website de către Furnizorul Serviciului va fi considerată imposibilă și va duce la ștergerea Contului Clientului.

Contul poate fi șters dacă Utilizatorul Serviciului încalcă oricare din prevederile Regulamentului, în special furnizează date false, încalcă drepturile altor Utilizatori ai Serviciului, Furnizorului Serviciului sau terților.

Decizia Furnizorului de Servicii de a șterge Contul va fi comunicată Clientului respectiv printr-un mesaj trimis acestuia la adresa de email furnizată în timpul înregistrării contului. 

6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate materialele plasate pe Website, inclusiv texte, fotografii, grafice, infografice, filme și materiale audio, selecția și aranjarea conținutului și graficii, compilații și baze de date, clasamente, liste, statistici și rapoarte etc apartin Furnizorului Serviciului, Utilizatorilor Serviciului sau părților terțe și sunt protejate si se rapoarteaza la de Legea nr 8/1996 – Legea drepturilor de autor si drepturile conexe precum și alte legi aplicabile și convențiile internaționale din care Romania face parte.

Utilizatorii nu vor folosi materialele menționate la punctul 1 mai sus în acest capitol în alte scopuri decat cele agreate prin prezentul regulament. Mai exact, se interzice, în măsura în care acesta nu este scopul autorizat, reproducerea acestor materiale și postarea lor pe alte website-uri sau punerea la dispoziția terților în mod integral sau parțial, postarea referințelor pe Website astfel încât sursa materialelor să fie dificil sau imposibil de aflat, reproducerea materialelor privind transportatorii și diseminarea și comercializarea copiilor astfel produse, diseminarea materialelor sau graficii, indiferent de motivele diseminării. 

7. ÎNCHEIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Acordul pentru furnizarea serviciilor electronice între Furnizor și Utilizator se încheie la începutul furnizării serviciilor, mai exact:  

 1. a) în momentul introducerii paginii URL a Serviciului în browser, în cazul serviciilor pentru care nu este necesară o înregistrare, sau
 2. b) după înregistrarea pentru Serviciile care necesită acest pas.

Contractul pentru Furnizarea Serviciilor prin mijloace electronice va înceta atunci când: 

 1. a) Utilizatorul Serviciului părăsește Website-ul în cazul în care Serviciul nu necesită înregistrare
 2. b) se anulează înregistrarea/autentificarea de pe Website de către Utilizatorul Serviciului,
 3. c) la inchiderea contului Utilizatorului Serviciului;
8. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI SERVICIULUI

Furnizorul Serviciului va depune toate eforturile să asigure funcționarea corespunzătoare și disponibilitatea Website-ului, însă nu este responsabil pentru daune cauzate de funcționarea incorectă a Website-ului din motive tehnice.

 Furnizorul Serviciului își rezervă dreptul să:

 1. a) modifice parametrii conturilor Utilizatorilor;
 2. b) modifice funcționalitatea Website-ului, în special obiectul și tipul Serviciilor;
 3. c) închidă periodic Website-ul fără o notificare prealabilă trimisă Utilizatorilor, în special pentru modificare sau modernizare;
 4. d) elimine întregul conținut sau o parte din conținutul Website-ului sau să sisteze complet Serviciile după o notificare prealabilă a Utilizatorilor Serviciului pe Website;
 5. e) nu mai furnizeze Serviciile pe Website legat de Utilizatorul Serviciului care încalcă prevederile Regulamentului.

Furnizorul Serviciului nu oferă functionalitati pentru arhivarea fișierelor, datelor sau informațiilor. 

9. RĂSPUNDERE

Fără a aduce atingere altor prevederi din Regulament, Furnizorul Serviciului nu este responsabil pentru:

 1. a) forma și conținutul, în special corectitudinea conținutului și materialelor și declarațiilor postate pe Website de către Utilizatorii Serviciului;
 2. b) conținutul și materialele de pe Website care sunt de natură publicitară sau de marketing și care nu sunt oferite de Furnizorul Serviciului, în special în ceea ce privește produsele și serviciile părților terțe;
 3. c) orice daune care rezultă din utilizarea de către Utilizatorul Serviciului sau de către altă persoană a conținutului sau materialelor obținute prin Website;
 4. d) pierderea oricăror date postate de Utilizatorii Serviciului pe Website sau transmise altor Utilizatori ai Serviciului prin aceasta, în special din cauza unor factori externi;
 5. e) corectitudinea datelor puse la dispoziție de Utilizatorul Serviciului altor Utilizatori ai Serviciului, precum și modul de utilizare a acestora de către alți Utilizatori ai Serviciului;
 6. f) orice daune cauzate de o încălcare a Regulamentului de către Utilizatorul Serviciului în timpul utilizării Website-ului;
 7. g) orice daune care rezultă din întreruperi ale funcționării Website-ului sau indisponibilității acestuia din motive aflate în afara controlului Furnizorului Serviciului sau care au apărut din cauza unor evenimente pe care Furnizorul Serviciului nu le-a putut evita;
 8. h) orice alte daune cauzate de Utilizatorii Serviciului, care încalcă drepturile părților terțe în legătură cu utilizarea Website-ului.

Responsabilitatea Furnizorului Website ului este limitată la situațiile în care este demonstrată legatura directă – vina sau intenția Furnizorului – în apariția daunei Utilizatorului. Sunt excluse de la această prevedere orice daune sau pierderi indirecte de tipul, dar nelimitate la profiturile nerealizate, oportunităților de afaceri pierdute șamd.

Utilizatorul Serviciului se obligă să plătească Furnizorului Serviciului valoarea oricăror daune suferite de acesta ca urmare a încălcării Regulamentului, în special conținutul și materialele postate de un anumit Utilizator al Serviciului pe Website și drepturile sau interesele protejate legal ale terților sau Furnizorului Serviciului. 

Întregul conținut și toate materialele postate pe Website sunt înregistrate de Furnizorul Serviciului, la fel și adresele IP de pe care sunt postate. În cazul în care astfel de date sunt solicitate, Furnizorul Serviciului va pune la dispoziția instituțiilor publice autorizate materialele și datele de mai sus, în conformitate și în limita legislației române actuale.

10. RECLAMAȚII

Utilizatorul Serviciului are dreptul să depună o reclamație legată de Serviciile furnizate de către Furnizorul Serviciului prin intermediul Website-ului.

Reclamațiile trebuie trimise la adresa de email din tab-ul de Contact de pe Website – contact@transformation-experts.ro – și trebuie să conțină o descriere a subiectului reclamației și justificarea acesteia, precum și datele Utilizatorului (prenume, nume, adresă, adresă de email). Elementele de mai sus sunt condiții prealabile pentru ca reclamația să fie luată în considerare de către Furnizorul Serviciului.

Reclamațiile vor primi răspuns de la Furnizorul Serviciului în 14 zile de la primire la adresa de email menționată în reclamație.

Pentru asistență legată de funcționarea Website-ului, vă rugăm să scrieți la adresa de email  contact@transformation-experts.ro sau prin tab-ul „Contact” de pe Website.

11. SERVICII ÎN CADRUL SERVICIULUI

Serviciul de distribuire a conținutului Website-ului și de postare de comentarii   

Alineat 1. Furnizorul Serviciului oferă Serviciul de afișare a Website-ului la cererea individuală a Clientului. Mai exact, vor fi puse la dispoziție texte, fotografii, infografice, filme și materiale audio, informații legate de evenimente și training-uri asociate cu subiectul Website-ului.

Alineat 2. Furnizorul Serviciului permite Utilizatorilor Serviciului să posteze comentarii prin opțiunea ”Adăugare Comentariu” sub conținutul selectat pe Website.

Alineat 3. Comentariile nu pot avea conținut care:

 1. a) nu respectă regulile internetului (regului de comportament/etichetă pe internet),
 2. b) sunt scrise integral cu MAJUSCULE,
 3. c) provoacă certuri sau stimulează animozitate (trolling),
 4. d) încalcă drepturile personale ale Utilizatorului forumului sau părților terțe, fizice și legale, în special prin insultarea acestora,
 5. e) conțin link-uri către website-uri care conțin materiale obscene, pornografice, software-uri disponibile în mod ilegal sau lucrări distribuite ilegal și care fac obiectul protecției drepturilor de autor,
 6. f) sunt spam-uri, mai exact au conținut publicitar sau constituie informații comerciale nesolicitate,
 7. g) afectează altfel funcționarea forumului,
 8. h) încalcă în orice alt fel prevederile Regulamentului sau prevederile legale aplicabile.

Furnizorul Serviciului are dreptul să șteargă comentariile care încalcă prevederile Alineatului 3 precum și altele considerate dificile sau inutile din cauza subiectului discuției de pe forum. Furnizorul Serviciului poate reedita comentariile pentru eliminarea elementelor care încalcă aceste prevederi, la alegerea sa. 

12. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulile pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Website-ului și politica de utilizare a cookie-urilor, sunt prevăzute în Politica de Confidențialitate disponibilă în tab-ul corespunzător pe Website.  

13. PREVEDERI FINALE

Furnizorul Serviciului are dreptul să modifice prevederile Regulamentului din motive importante si întemeiate. Furnizorul Serviciului va comunica modificările aduse Regulamentului pe Website. Modificările aduse Regulamentului se aplică odată cu publicarea textului consolidat al Regulamentului pe Website. Utilizarea Website-ului presupune acceptarea acestuia de către Utilizator, în varianta publicată pe Website la data accesării Serviciului.

În cazul în care oricare din prevederile Regulamentului nu este valabilă sau este invalidatată datorită actualizarilor legii, Furnizorul Serviciului se obligă să aducă modificările necesare Regulamentului. Nevalabilitatea unei prevederi din Regulament nu afectează valabilitatea restului prevederilor.

Furnizorul Serviciului are dreptul să transfere unui tert furnizor, toate sau o parte din drepturile și obligațiile care rezultă din Regulament și pe cele legate de administrarea Website-ului. Furnizorul se obligă să publice aceste eventuale schimbări în versiuni ulterioare ale prezentului Regulament.

Regulamentul a fost adus la zi in data de 06.10.2021.